ΣΙΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ - PLISSE
MOSQUITO NET HORIZONTAL – OPENED – PLISSE
MOUSTIQUAIRE VERTICALE - HORIZONTALE - OUVRANTE – PLISSEE
Home.προφιλ εταιριας.προϊοντα.καινοτομιες.πιστοποιήσεις.επικοινωνια.
ΣΙΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
SCREEN VERTICAL MOVEMENT
MOUSTIQUAIRE A DEPLACEMENT VERTICAL
Μέγιστο ύψος 2,40m // Μέγιστο πλάτος 1,60m
max. height 2,40m // max. width 1,60m
Hauteur maximale 2,40m // largeur maximale 1,60m
ΣΙΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
SCREEN HORIZONTAL MOVEMENT
MOUSTIQUAIRE A DEPLACEMENT HORIZONTAL
Μέγιστο ύψος 2,40m // Μέγιστο πλάτος 1,60m
max. height 2,40m // max. width 1,60m
Hauteur maximale 2,40m // largeur maximale 1,60m
ΣΙΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SCREEN OPENED
MOUSTIQUAIRE OUVRANTE
Μέγιστο ύψος 2,40m // Μέγιστο πλάτος 1,30m
max. height 2,40m // max. width 1,30m
Hauteur maximale 2,40m // largeur maximale 1,30m
ΣΙΤΑ PLISSE
SCREEN PLISSE
MOUSTIQUAIRE PLISSEE